(044) 599-64-48 (067) 209-60-88
(066) 06-101-76

Біологія і екологія (рівень стандарту) 11 клас


Мистецтво. 2 клас

18.08.2010

Робочий зошит з природознавства для 5 класу як складова сучасного навчально-методичного комплексу

У 5-й класі на вивчення предмету «природознавства» відводиться 35 годин, тобто 1 година на тиждень. При цьому передбачено вивчення матеріалу двох розділів «Людина та середовище її життя» та «Всесвіт як середовище життя людини».

З метою реалізації мети та завдань пропедевтичного курсу було розроблено навчальний посібник для учнів 5 класів у вигляді робочого зошита. Зошит складається з окремих блоків, які присвячено окремій темі природознавства. Кожний блок починається з матеріалу теми, який обов'язково треба знати. Вивчення курсу розпочинається зі вступу, в якому увага акцентується на взаємозв’язку людини і природи, значенні для неї знань про природу. У першому розділі вивчаються тіла і речовини. Зміст та складові зошита дозволять формувати в учнів початкові поняття про речовини та їх склад, чисті речовини та суміші, розкрити суть явищ природи, які людина спостерігає у повсякденному житті та шляхи їх використання.

Навчальною програмою передбачено дослідження учнями маси і розмірів тіл, розчинів. Учні мають усвідомити, що за зовнішньою цілісністю предметів навколишнього світу міститься складна будова речовини: тіла складаються з атомів, молекул, інших частинок, що перебувають у безперервному русі та взаємодіють між собою. Завдяки системі завдань робочого зошита учні навчаться спостерігати та пояснювати явища природи на емпіричному рівні та переконуються в їх повторюваності.

У другому розділі зошита містяться завдання на формування у п'ятикласників уявлення про Всесвіт, небесні тіла, зокрема зірки і сузір’я, планети, розміри та рух Землі навколо своєї осі та Сонця, місячні та сонячні затемнення та наслідки цих природних процесів і явищ. З метою задоволення пізнавальних потреб учнів та встановлення міжпредметних зв'язків учням пропонується знайти легенди, пов'язані із сузір'ями, які сяють на небосхилі України, та підготувати доповідь до уроку. Упродовж вивчення матеріалу двох навчальних тем відбувається знайомство учнів із середовищем життя людини, зокрема значенням Сонця як джерела світла і тепла, що безумовно впливає на свідомість учнів, створює передумови для формування наукової картини світу.

Оскільки зміст програми передбачає засвоєння знань про форми земної поверхні, мінерали і гірські породи, корисні копалини, воду і повітря, їхні властивості та значення для живих організмів, то у робочому зошиті передбачена система різноманітних завдань, зокрема пропонується навести приклади форм рельєфу у своєї місцевості, процесів, які призводять до їх зміни; намалювати схему, яка проілюструє процеси вивітрювання, переміщення і нагромадження гірських порід, колообігу води у своїй місцевості; використовуючи карти атласу, обрати з назв регіонів України ті, на території яких зустрічаються вказані у відповідних стовпчиках таблиці форми рельєфу, вписати їх у таблицю та вказати назви, записати назви корисних копалин, які видобувають у вказаних регіонах України.

Окрім окресленого вище, програмою передбачено оволодіння методами пізнання середовища життя людини і прогнозування його змін – спостереженням, описом, експериментом.

Тому у зошиті представлені завдання на кшталт: «Поясни причини зміни погоди», «Дізнайся про прикмети, які віщують погоду, та запиши їх у зошит. Перевір їх об'єктивність. Наведи приклади впливу середовища життя на людину», «Чому людину можна вважати частиною природи?», «Чому необхідно охороняти природу?», «Як людина пов'язана із середовищем свого життя?»

Для більш зручного запам'ятовування основну частину матеріал представлено у вигляді малюнків, схем або таблиць. Слід зазначити, що вони передбачені не тільки з метою унаочнення та структурування навчального матеріалу, а й задля самостійної продуктивної діяльності учнів. Наприклад, до малюнка «Прилади, за допомогою яких вивчають природу» пропонується вказати можливі об'єкти дослідження для кожного з приладів, тоді як схему «Місце людини в природі» необхідно доповнити власними прикладами вказаних на схемі компонентів природи, а інша - «Тіла і речовини, що оточують людину» - містить більш складне завдання: «Підпиши назви груп тіл. Домалюй власні приклади.»

У кожній темі містяться різноманітні завдання за рівнем складності, типом та видом виконання. Виконуючи одні - учні навчаться застосовувати набуті знання на практиці, другі – набудуть комунікативних навичок, треті – усвідомлять значення природничих знань, взаємозв'язки між компонентами природи та вплив людини на них, засвоять загальнолюдські цінності, правила біоетичного природокористування. Наприклад, такі завдання: «Наведи приклади явищ, які ти спостерігаєш у повсякденному житті.», «Які природні явища мають найбільше значення для рослин?», «Наведи приклади практичного застосування знань про різноманітні природні явища в житті людини», «Напиши твір-роздум «Значення знань про природу в житті та діяльності людини»

Важливо, що у зошиті містяться завдання, які спонукають учня до роботи з підручником, зокрема такі «Використовуючи підручник, проаналізуй твердження. Впиши у порожню графу «так», якщо твердження є правильним, або «ні», якщо воно хибне.»


Офіс: 03065, м. Київ-65, а/с №68
Тел: (044) 599-64-48
shkolyar_info@ukr.net